Ujawnienie budynku w EGiB

Ujawnienie lokalu w EGiB

Dokumenty potrzebne do ujawnienia samodzielnych lokali w ewidencji gruntów i budynków: Zobacz opis usługi

Informacja w sprawie uzyskania wykazów z EGiB

Informujemy, że zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 903), od dnia 1 lipca 2016 roku możliwe jest uzyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu), wypisu z wykazu działek oraz wypisu z wykazu podmiotów.

 

Wypisy z wykazów działek i podmiotów realizowane są na podstawie wniosku [EGIB]

Do czasu aktualizacji wzorów wniosków prosimy o wpisanie rodzaju wnioskowanych danych w polu 14. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy i nie zaznaczanie żadnej pozycji w polu 9.Przedmiot wniosku.

Wprowadzenie dzierżawy do operatu ewidencji gruntów

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek zmiany danych w EGiB

Wydanie wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Zobacz opis usługi

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod budownictwo mieszkaniowe

Zobacz opis usługi

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (rencistówki)

Zobacz opis usługi

Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

Zobacz opis usługi

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Zobacz opis usługi