Informacja o wyłożeniu operatu modernizacji gruntów i budynków – Miasto Mirosławiec

STAROSTA  WAŁECKI

 

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015 poz. 520 j.t. ze zmianami)

informuje

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym

321703_4.0001 Miasto Mirosławiec

w jednostce ewidencyjnej 321703_4 – Mirosławiec – Miasto.

 

Wyłożenie nastąpi w terminie  od 02 listopada do 23 listopada 2015 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Gen. L. Okulickiego 15 pok. nr 16.

 

Dokumentacja tego projektu składająca sią z komputerowych wydruków raportów, które obrazują dane ewidencyjne w momencie przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów oraz kopii odpowiednich fragmentów mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4, art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015 poz. 520 j.t. ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  29  marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2015 r. poz. 452 j.t.).

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,  może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa  leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do  ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Wałeckiego w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.