Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Wniosek o założenie konta w serwisie WEBEWID (geodeci)

Poniższy wniosek dotyczy kont dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu wałeckiego, którzy chcieliby dokonywać zgłoszeń prac przez serwis WEBEWID. Przekazanie danych dostępowych następuje po podpisaniu umowy.

Informacja o przystąpieniu do modernizacji EGiB w obrębie Lubno

 w obrębie 321705_2.0026 – Lubno (w zakresie ustalenia linii brzegu dla części wód płynących).

Do  wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego, zgodnie z umową Nr IZ 273.5.2017 z dnia 4 października 2017 r., zawartą pomiędzy Starostą Wałeckim a Wykonawcą, została upoważniona firma :

GEO-WYCENA Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości z siedzibą w Lwówku

 

            Pracownicy wymienionych wykonawców prac dokonają na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych gruntów i użytków gruntowych na terenie obrębów Ostrowiec i Lubno.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 520 j.t. ze zmianami) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

TESTapi

testapi

Pismo ZWINGiK ws. realizacji prac geodezyjnych

dds

test

[playerrdc file=”http://podgik.powiatwalecki.pl/pliki/2016/11/Lady-Pank-Marchewkowe-Pole.mp3″][/playerrdc]

 

Ujawnienie budynku w EGiB

Ujawnienie lokalu w EGiB

Dokumenty potrzebne do ujawnienia samodzielnych lokali w ewidencji gruntów i budynków: Zobacz opis usługi

Informacja w sprawie uzyskania wykazów z EGiB

Informujemy, że zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 903), od dnia 1 lipca 2016 roku możliwe jest uzyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu), wypisu z wykazu działek oraz wypisu z wykazu podmiotów.

 

Wypisy z wykazów działek i podmiotów realizowane są na podstawie wniosku [EGIB]

Aktualność warstwy ewidencyjnej na zewnętrznych portalach mapowych

Informujemy, że aktualne numery działek należy pozyskiwać z naszego systemu pod adresem:

 

https://geo.powiatwalecki.pl/

 

warstwy ewidencyjne na zewnętrznych portalach mapowych, w tym: geoportal i serwis mapowy ZCPWZ są nieaktualne.

Klasyfikacja gruntów na terenie powiatu wałeckiego

Klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków, zwanych dalej „właścicielem”

 

Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:

 1.  na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2. na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6.  po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Procedura przeprowadzania klasyfikacji na wniosek właściciela:

 

 1.  Właściciel składa wniosek do Starosty o przeprowadzenie klasyfikacji wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Wałcza nr konta:PKO S.A. I O w Wałczu 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 lub za pośrednictwem poczty.
 2. We wniosku należy wskazać osobę klasyfikatora z listy klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Wałeckiego do przeprowadzania klasyfikacji gruntów na terenie powiatu wałeckiego oraz do sporządzania projektów ustalenia klasyfikacji zamieszczonej na stronie BIP Starostwa, na stronie  PODGiK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
 3.  W przypadku wskazania przez wnioskodawcę osoby klasyfikatora , który nie posiada upoważnienia wydanego przez Starostę Wałeckiego, Starosta przeprowadza weryfikację klasyfikatora wzywając go do dostarczenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Starosta upoważnia osobę  klasyfikatora do wykonania wnioskowanej  klasyfikacji.
 4. Starosta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji;
 5. Starosta powiadamia właściciela o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz o obowiązku poniesienia kosztów sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.
 6. Wnioskodawca zleca wykonanie klasyfikacji upoważnionemu przez Starostę klasyfikatorowi oraz ponosi koszty sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.Wysokość opłaty za wykonanie klasyfikacji oraz sposób zapłaty Wnioskodawca ustala bezpośrednio z klasyfikatorem.
 7. Starosta przyjmuje sporządzony projekt ustalenia klasyfikacji oraz powiadamia wnioskodawcę o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 8. Starosta rozpatruje zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji.
 9. Starosta wydaje decyzję o ustaleniu klasyfikacji gruntów. Uzasadnienie decyzji zawiera dodatkowo informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jeśli wnioskodawca je zgłosił w  terminie.
 10. Od decyzji służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty.

Lista klasyfikatorów na terenie powiatu wałeckiego

Lista klasyfikatorów upoważnionych  do wykonywania klasyfikacji gruntów na terenie powiatu wałeckiego oraz do sporządzania projektów ustalenia klasyfikacji.

 

 1. JERZY NAJDER – „AGRA”, Chodzież, tel. 604-078-294
 2. KRZYSZTOF PIPOWSKI – Firma Geodezyjno-Kartograficzna, Bydgoszcz tel. 504-500-249
 3. RYSZARD STOLARSKI – Klasyfikator Gruntów Geolog-Gleboznawca, Piotrków Trybunalski tel. 603-124-021
 4. ZOFIA IŁOWIECKA-BANASZEK – Klasyfikator gruntów, Wierzchomino, tel. (94) 318-14-09 , tel. kom. 609-215-137, e-mail: banaszek46@wp.pl
 5. IGOR NELLE – klasyfikator gruntów, Szwecja gm. Wałcz, tel./fax 67 250-92-76, tel. kom. 604-362-043, e-mail: szuwary@op.pl
 6. EUGENIUSZ WĄSOWICZ – klasyfikator gruntów, Świdwin, tel. 602-745-020, e-mail: geogienek50@vp.pl

Wyłożenie operatu modernizacji gruntów i budynków – Gmina Mirosławiec

STAROSTA WAŁECKI

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 jt. ze zmianami)

informuje

 

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – obszar wiejski, w obrębach ewidencyjnych:

 • 0029 Bronikowo
 • 0030 Hanki
 • 0035 Łowicz Wałecki
 • 0034 Mirosławiec 34
 • 0028 Próchnowo
 • 0032 Sadowo
 • 0033 Setnica
 • 0003 Toporzyk

 

Wyłożenie nastąpi w terminie od 04 maja do 22 maja 2015 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Gen. L. Okulickiego 15 pok. nr 16.

 

Dokumentacja tego projektu składająca sią z komputerowych wydruków raportów, które obrazują dane ewidencyjne w momencie przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów oraz kopii odpowiednich fragmentów mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4, art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 j.t. ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 ze zmianami).

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Wałeckiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

MODERNIZACJA ewidencji gruntów i budynków – Miasto Mirosławiec

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) oraz § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 ze zmianami ) Starosta Wałecki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w powiecie wałeckim w jednostce ewidencyjnej 321703_4 – Mirosławiec – miasto, w obrębie ewidencyjnym 321703_4.0001 – Miasto Mirosławiec

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z umową SI 81/2014 z dnia 1 października 2014 r„ zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wałczu reprezentowanym przez Starostę Wałeckiego a Wykonawcą, została upoważniona firma :

 

GEOPARTNER Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31

 

Pracownicy wymienionego Wykonawcy prac i upoważnione przez niego osoby dokonają na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych gruntów, użytków gruntowych i budynków na terenie obrębu 321703_4.0001 – Miasto Mirosławiec.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz . 1287 ze zmianami ) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami .

 

Wejście do portalu geodety znajduje się po prawej stronie.

 

 

Wniosek o założenie konta w serwisie WEBEWID (dla instytucji)

Poniższy wniosek dotyczy kont dla instytucji publicznych.

UWAGA! Zmiana formularza wniosku!

Wniosek zmiany danych w EGiB

MODERNIZACJA ewidencji gruntów i budynków w gminie Mirosławiec

Starosta Wałecki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w powiecie wałeckim w jednostce ewidencyjnej 321703_5 – Mirosławiec – Obszar Wiejski w obrębach ewidencyjnych:

 • Bronikowo
 • Hanki
 • Łowicz Wałecki
 • Mirosławiec 34
 • Próchnowo
 • Sadowo
 • Setnica
 • Toporzyk

Informacja szczegółowa znajduje się w załączniku

Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie sytuowania przyłącza