Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Interesantów Wydziału GK – PODGiK
tel. 67 387 56 80

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – GN
ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz

 

Naczelnik
Grzegorz Gawdzik
tel. 67 387 56 81

 

z-ca Naczelnika
Katarzyna Ciborowska
tel. 67 387 56 82

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK
ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz

 

Naczelnik
Geodeta Powiatowy
Elżbieta Molęda
tel. 67 387 56 91

 

z-ca Naczelnika
Kierownik PODGiK
Angelika Garusińska
tel. 67 387 56 92

 

Ewidencja Gruntów i Budynków
przygotowywanie materiałów – tel. 67 387 56 88
aktualizacja danych – tel. 67 387 56 89

 

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
przygotowywanie materiałów tel. 67 387 56 87

weryfikacja operatu – tel. 67 387 56 86

 

Mapa numeryczna – tel. 67 387 56 83

 

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej – tel. 67 387 56 84

 

Informatyk – tel. 67 387 56 85

INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO z dnia 01.07.2022 roku o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

Starosta Wałecki informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla jednostki ewidencyjnej: 321701_1 Wałcz – gmina miejska, 321705_2 Wałcz – obszar wiejski ( bez obrębów Chwiram, Górnica, Kłębowiec, Kolno, Różewo, Świętosław, Witankowo), 321702_5 Człopa – obszar wiejski, 321704_5 Tuczno – obszar wiejski, powiatu wałeckiego.

Powiatowa baza danych BDOT500 została utworzona w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 zatytułowanego „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO z dnia 01.07.2022 roku o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a tiret drugie i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz. 879) Starosta Wałecki informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 321701_1 Wałcz – gmina miejska, 321705_2 Wałcz – obszar wiejski ( bez obrębów Górnica, Kłębowiec, Kolno, Świętosław), 321702_4 Człopa – miasto, 321702_5 Człopa – obszar wiejski, 321704_4 – Tuczno – miasto, 321704_5 Tuczno – obszar wiejski, powiatu wałeckiego.

Powiatowa baza danych GESUT została utworzona w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 zatytułowanego „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych

Zaproszenie do uczestnictwa w procesie wznowienia znaków granicznych (pełna treść do pobrania pod treścią)

Dotyczy działek ewidencyjnych:
– Mielęcin – działki: 8262/7, 8263 z gruntami przyległymi dz. 262/5 i 322
– Mielęcin – działki 8235/5 i 8263 z gruntami przyległymi dz. 235/2, 321/1, 321, 1,235

 

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku

Wykonawcom prac geodezyjnych przekazuje się propozycję wzoru wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku wg rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021, poz. 1390).

 

Zgodnie z § 47 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021, poz. 1390), do prac geodezyjnych zgłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dopuszcza się stosowanie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 44 ust. 1 organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów niniejszego rozporządzenia.

USTALENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej

klasyfikacji gruntów (druk do pobrania)

 

Załącznik:

– dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Biuro Obsługi Interesanta (parter)

email: podgik@powiatwalecki.pl

 

Opłaty:

 

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wniosek zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.).

 

Opłata skarbowa powinna być wniesiona na konto Urzędu Miasta w Wałczu:

31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

z dopiskiem: „ decyzja o ustaleniu klasyfikacji dz. nr……obr……”.

 

Za ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia spraw – opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi i wstępnym (rodzice, dziadkowie) oraz zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu – jest zwolnione z opłaty skarbowej. Opłatę skarbową            za ewentualne pełnomocnictwo wnosi się na konto Urzędu Miasta Wałcz podane wyżej.

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 Kpa).

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Wałeckiego,       w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Inne informacje:

 

Udzielanie informacji odbywa się w pokoju nr 15 poziom I budynku Starostwa Powiatowego w Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu przy ul. Gen.L. Okulickiego 15, telefon nr (67) 378 39 69

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa.
Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia (art. 64 § 2 Kpa).

 

Po wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej

klasyfikacji gruntów, Starosta upoważnia wybranego z urzędu klasyfikatora do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności związanych
z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów stosownie do przepisów
§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012r.poz. 1246).

Po uzyskaniu upoważnienia klasyfikator może zgłosić do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu  zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz przystępować do czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

Na poczet pokrycia kosztów wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów Starosta w formie postanowienia nałoży na Wnioskodawcę  obowiązek uiszczenia zaliczki w ustalonej wysokości na podstawie wielkości obszaru objętego  wnioskiem  i ceny  podanej przez wyłonionego z urzędu klasyfikatora.

Po zakończeniu klasyfikacji i wydanej decyzji o ustaleniu klasyfikacji zostanie dokonane ostateczne rozliczenie kosztów również w formie postanowienia.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.393)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej

klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012r. poz.1246)

Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Lubno

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późniejszymi zmianami)

 

Starosta  Wałecki

 

informuje, że w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz w pokoju nr 1 (parter), w terminie od 07 lipca 2021 r.
do 27 lipca 2021 r.
w dni robocze, w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów
i budynków obrębu ewidencyjnego Lubno – Gmina Wałcz, Powiat Wałecki, Województwo Zachodniopomorskie.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie dostępny do wglądu po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu – 530 735 152

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Zmiana numeru konta

UWAGA

W dniu 2.12.2020r. zmianie uległ numer rachunku bankowego do opłat za materiały uzyskiwane w Wydziale Geodezji.

Nowy numer rachunku:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
I ODDZIAŁ W WAŁCZU
54 1090 1320 0000 0001 4721 7550

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • błędne stosowanie znaczników <h>, pusta wartość formularza wyszukiwarki, materiały w postaci skanów udostępnione przez podmioty zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Wolny.
 • E-mail: dostepnosc@powiatwalecki.pl
 • Telefon: 672508443

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Wałecki
 • Adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
 • E-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl
 • Telefon: 672508427

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno główne od strony ul. Dąbrowskiego, drugie wejście (ewakuacyjne) również znajduje się od strony ulicy Dąbrowskiego oraz trzecie wejście (ewakuacyjne) znajduje  się  z tyłu budynku, ale nie jest przeznaczone dla interesantów. Do budynku, do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Drzwi przy głównym wejściu do budynku otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście.

Na parkingu służbowym przy krótszym boku budynku znajdują się wyznaczone kolorem niebieskim 3  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i  bezpłatne.

Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń,  w których przebywają pracownicy Starostwa (dźwig nie posiada sygnalizacji dźwiękowej). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa (tylko przyciski wewnątrz dźwigu posiadają dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼa), wykonano częściowo oznakowania kontrastowe na drogach ewakuacyjnych, brak jest oznaczeń w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Punkcie Obsługi Interesanta, który  mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego. Do Punktu Obsługi Interesanta prowadzą 3 stopnie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą do Punktu Obsługi Interesanta wjechać windą  z poziomu „-1” na poziom „0”, która znajduje się naprzeciwko wejścia głównego. Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy  podczas załatwiania sprawy przez takie osoby. W Punkcie Obsługi Interesanta zostało wyznaczone miejsce obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. biurko regulowane elektrycznie wraz z zestawem komputerowym z kontrastową klawiaturą oraz myszką komputerową typu trackball.  Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”. Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Wałczu zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym  terminie. W przypadku braku możliwości realizacji ww. świadczenia Starostwo  informuje uprawnioną osobę

o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże inną  formę realizacji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome  i słabo widzące.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Starostwa Powiatowego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54  w Wałczu.

Do budynku prowadzą  wejścia: główne od strony Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, drugie z boku budynku. Do budynku prowadzą schody (wejście główne) oraz podjazd  dla wózków (wejście boczne). Budynku jest dostosowany do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowo przy podjazdach wewnątrz budynku zamontowane są poręcze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, brak jest oznaczeń kontrastowych lub w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.  Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, kondygnację na której zatrzymała się winda oraz wizualny panel wyświetlający nr piętra.  Przyciski wewnątrz windy posiadaj dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼ a. Przyciski znajdujące się na panelu przy drzwiach windy posiadają wypukłe oznaczenia kierunku jazdy.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie toalet  przystosowane jest do potrzeb  i wymagań osób niepełnosprawnych. Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”.

Do pomieszczeń, które użytkowane są przez  PZOON i RK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Okulickiego 15 w Wałczu.

Do budynku prowadzą  2 wejścia. Pierwsze główne od strony ul. Okulickiego, drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony rzeczki. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Okulickiego zamontowany jest dzwonek. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma wind i toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Obsługa osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z karty usług Wydziału Geodezji odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17, po uprzednim umówieniu się

z pracownikiem GN. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszkowców 10 w Wałczu.

Do budynku prowadzą  3 wejścia od strony ul. Kościuszkowców. Do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków. Podjazdem znajdującym się  z lewej strony budynku można dojechać do wejścia bocznego z lewej strony oraz do wejścia środkowego. Zaś podjazdem z prawej strony budynku można dojechać tylko  i wyłącznie do wejścia znajdującego się z prawej strony budynku. W budynku zamontowana jest winda, która nie jest dostosowana do przejazdu osób niepełnosprawnych – drzwi windy o szerokości 80 cm.  Przyciski windy nie posiadają oznaczeń w alfabecie Brailleʼa.  W budynku nie ma oznaczeń o miejscu w którym znajduje się winda oraz o kierunku wejścia na I piętro.

Na I piętro budynku prowadzą schody z poręczami oraz winda. Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na wprost wejścia do budynku. Przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku znajdują się progi, które nie powodują niedogodności  w wejściu do budynku przez osobę niepełnosprawną. Jedynie próg znajdujący się przy wejściu do pomieszczenia Apteki jest znacznie wyższy od pozostałych i może sprawiać trudności w poruszaniu się na wózku.

Z prawej strony boku budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone  dla osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Na parterze budynku ( wejście z prawej strony) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety są oznakowane. Toaleta znajdująca się w lewej części budynku nie spełnia norm dostosowanych dla  osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu – mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, od dnia 1 kwietnia 2012 r. usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form: • Osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17; • Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 67 250 84 51 lub 67 250 84 52; • Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając mailem na adres: poi@powiatwalecki.pl lub faksem na numer: 67 258 90 10.

informacja o uruchomieniu e-usług

Dostęp do usług elektronicznych znajduje się pod adresem: https://walecki.webewid.pl

 Do złożenia wniosków wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Informacja dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora  Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie przepisów

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
 5. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
 6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będzie wobec nich profilowania.

TESTapi

testapi

dds

test

[playerrdc file=”http://podgik.powiatwalecki.pl/pliki/2016/11/Lady-Pank-Marchewkowe-Pole.mp3″][/playerrdc]

 

Aktualność warstwy ewidencyjnej na zewnętrznych portalach mapowych

Informujemy, że aktualne numery działek należy pozyskiwać z naszego systemu pod adresem:

 

https://geo.powiatwalecki.pl/

 

warstwy ewidencyjne na zewnętrznych portalach mapowych, w tym: geoportal i serwis mapowy ZCPWZ są nieaktualne.

MODERNIZACJA ewidencji gruntów i budynków w gminie Mirosławiec

Starosta Wałecki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w powiecie wałeckim w jednostce ewidencyjnej 321703_5 – Mirosławiec – Obszar Wiejski w obrębach ewidencyjnych:

 • Bronikowo
 • Hanki
 • Łowicz Wałecki
 • Mirosławiec 34
 • Próchnowo
 • Sadowo
 • Setnica
 • Toporzyk

Informacja szczegółowa znajduje się w załączniku