Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie sytuowania przyłącza

Informacja dotycząca uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Wniosek składa inwestor lub projektant.

W przypadkach uzasadnionych szczególną potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu wniosek dotyczący uzgodnienia przyłącza może złożyć również zarządca sieci oraz wójt.

2. Do wniosku załącza się 2 egzemplarze projektu zawierającego propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub planie sytuacyjnym (art. 29a ust. 1 Pb).

W celu usprawnienia uzgodnień można załączyć do wniosku również warunki określone przez poszczególnych zarządców sieci,  kopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Złożona dokumentacja podlega przekazaniu do uzgodnienia po dokonaniu opłaty zgodnie z otrzymanym przez wnioskodawcę Dokumentem Obliczenia Opłaty. Po potwierdzeniu przez organ dokonania stosownej opłaty wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie dotyczące sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Podanie przez wnioskodawcę numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail na wniosku znacznie usprawni obsługę dokumentacji.

Po dokonaniu stosownej opłaty wnioskodawca powinien przedstawić dowód  wpłaty do wglądu (PODGiK w Wałczu, ul. Okulickiego 15, pokój nr 16) lub przesłać dowód drogą elektroniczną na adres :  zudp@powiatwalecki.pl

4. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika.

KOMUNIKAT

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r. poz. 897) zmianie ulegają dotychczasowe zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Od dnia 12 lipca 2014 roku uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie odbywało się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę.
Szczegółowy tryb uzgadniania w oparciu o znowelizowane przepisy podany zostanie w odrębnym komunikacie.
W związku z powyższym wszystkie uprzednio zaplanowane na dzień przypadający po dniu 12 lipca 2014r. posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostają odwołane.