WAŻNA INFORMACJA

Od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostają wprowadzone następujące zasady realizacji wniosków i pracy Wydziału GN:

 

 1.  wejście do budynku zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
 2. podania można składać w otworze wrzutowym znajdującym się w drzwiach w holu wejścia tylnego do budynku;
 3. podania pozostawione w otworze wrzutowym, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
 4. w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania  nie potwierdza się dnia złożenia podania;
 5. pobór dokumentów geodezyjnych i kartograficznych będzie możliwy po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu i sposobu poboru dokumentacji pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 20;
 6. zamówione wypisy i wyrysy oraz mapy do celów opiniodawczych będą wysyłane na adresy podane we wnioskach, po otrzymaniu przez organ potwierdzenia opłacenia Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) za sporządzone materiały (opłata obejmuje również  koszty przesyłki map);
 7. informacje dotyczące udostępnienia Rejestru Cen Nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych są możliwe przez  Portal Rzeczoznawcy  po uprzednim  uzyskaniu dostępu przy pomocy nadanego osobistego loginu i hasła na wniosek złożony elektronicznie lub zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego.
  Strona portalu:  https://walecki.webewid.pl
  Informacje e-mail: webewid@powiatwalecki.pl
 8. udział w posiedzeniach projektantów sieci uzbrojeniowej  jest możliwy elektronicznie za pomocą ePUAP.
  Informacje pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 19 lub e-mail: zudp@powiatwalecki.pl

 

Nie ulega zmianie realizacja wniosków złożonych elektronicznie oraz zgłoszeń prac za pośrednictwem Portalu Geodety.

 

Prosimy śledzić informacje zawarte na tej stronie oraz na https://bip,powiatwalecki.pl

Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie sytuowania przyłącza

Informacja dotycząca uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Wniosek składa inwestor lub projektant.

W przypadkach uzasadnionych szczególną potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu wniosek dotyczący uzgodnienia przyłącza może złożyć również zarządca sieci oraz wójt.

2. Do wniosku załącza się 2 egzemplarze projektu zawierającego propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub planie sytuacyjnym (art. 29a ust. 1 Pb).

W celu usprawnienia uzgodnień można załączyć do wniosku również warunki określone przez poszczególnych zarządców sieci,  kopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Złożona dokumentacja podlega przekazaniu do uzgodnienia po dokonaniu opłaty zgodnie z otrzymanym przez wnioskodawcę Dokumentem Obliczenia Opłaty. Po potwierdzeniu przez organ dokonania stosownej opłaty wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie dotyczące sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Podanie przez wnioskodawcę numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail na wniosku znacznie usprawni obsługę dokumentacji.

Po dokonaniu stosownej opłaty wnioskodawca powinien przedstawić dowód  wpłaty do wglądu (PODGiK w Wałczu, ul. Okulickiego 15, pokój nr 16) lub przesłać dowód drogą elektroniczną na adres :  zudp@powiatwalecki.pl

4. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika.

KOMUNIKAT

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r. poz. 897) zmianie ulegają dotychczasowe zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Od dnia 12 lipca 2014 roku uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie odbywało się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę.
Szczegółowy tryb uzgadniania w oparciu o znowelizowane przepisy podany zostanie w odrębnym komunikacie.
W związku z powyższym wszystkie uprzednio zaplanowane na dzień przypadający po dniu 12 lipca 2014r. posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostają odwołane.