INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO – KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW – OSTROWIEC

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2020 poz. 276 j.t. ze zm.)

STAROSTA WAŁECKI

informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nie posiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym:

 

321705_2.0059 Ostrowiec w jednostce ewidencyjnej 321705_2 Wałczobszar wiejski

 

Wyłożenie nastąpi w terminie od 19 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. w godzinach
od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Gen. L. Okulickiego 15 pok. nr 16.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Wałeckiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.