INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO z dnia 01.07.2022 roku o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a tiret drugie i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz. 879) Starosta Wałecki informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 321701_1 Wałcz – gmina miejska, 321705_2 Wałcz – obszar wiejski ( bez obrębów Górnica, Kłębowiec, Kolno, Świętosław), 321702_4 Człopa – miasto, 321702_5 Człopa – obszar wiejski, 321704_4 – Tuczno – miasto, 321704_5 Tuczno – obszar wiejski, powiatu wałeckiego.

Powiatowa baza danych GESUT została utworzona w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 zatytułowanego „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”