Klasyfikacja gruntów na terenie powiatu wałeckiego

Klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków, zwanych dalej „właścicielem”

 

Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:

 1.  na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2. na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6.  po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Procedura przeprowadzania klasyfikacji na wniosek właściciela:

 

 1.  Właściciel składa wniosek do Starosty o przeprowadzenie klasyfikacji wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Wałcza nr konta:PKO S.A. I O w Wałczu 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 lub za pośrednictwem poczty.
 2. We wniosku należy wskazać osobę klasyfikatora z listy klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Wałeckiego do przeprowadzania klasyfikacji gruntów na terenie powiatu wałeckiego oraz do sporządzania projektów ustalenia klasyfikacji zamieszczonej na stronie BIP Starostwa, na stronie  PODGiK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
 3.  W przypadku wskazania przez wnioskodawcę osoby klasyfikatora , który nie posiada upoważnienia wydanego przez Starostę Wałeckiego, Starosta przeprowadza weryfikację klasyfikatora wzywając go do dostarczenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Starosta upoważnia osobę  klasyfikatora do wykonania wnioskowanej  klasyfikacji.
 4. Starosta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji;
 5. Starosta powiadamia właściciela o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz o obowiązku poniesienia kosztów sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.
 6. Wnioskodawca zleca wykonanie klasyfikacji upoważnionemu przez Starostę klasyfikatorowi oraz ponosi koszty sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.Wysokość opłaty za wykonanie klasyfikacji oraz sposób zapłaty Wnioskodawca ustala bezpośrednio z klasyfikatorem.
 7. Starosta przyjmuje sporządzony projekt ustalenia klasyfikacji oraz powiadamia wnioskodawcę o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 8. Starosta rozpatruje zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji.
 9. Starosta wydaje decyzję o ustaleniu klasyfikacji gruntów. Uzasadnienie decyzji zawiera dodatkowo informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jeśli wnioskodawca je zgłosił w  terminie.
 10. Od decyzji służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty.