III przetarg nieograniczony (Wałcz, Okulickiego 15, działka zabudowana 2847)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wałeckiego:

oznaczenie według księgi wieczystej: KO1W/00007894/6; prowadzona w Sądzie Rejonowym w Wałczu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych.
oznaczenie według katastru nieruchomości: Działka nr 2847 o powierzchni 0,1318 ha, sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane o symbolu „Bi”. Identyfikator: 321701_1.0001.2847, obręb 0001 M. Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie.
opis nieruchomości: Działka gruntu zabudowana dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem z użytkowym poddaszem, w pełni podpiwniczonym o pow. użytkowej 443,26 m2. Na nieruchomości znajduje się parking. Nieruchomość położona przy ulicy Okulickiego 15.
przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wałcz teren oznaczono jako strefa rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej centrotwórczej (1MU). Obecnie nieruchomość jest w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Wałczu, gdzie funkcjonuje Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
cena wywoławcza nieruchomości: 1 500 000,00 zł
obciążenia i zobowiązania: brak
wadium: w formie pieniężnej w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 75 000,00 zł
miejsce i data przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 1000 – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17, w sali narad p.206
uwagi: Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie ustalonym z nabywcą, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, na co oferent powinien wyrazić zgodę.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Wałczu: PKO Bank Polski S.A. Nr 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2015 r. wadium znalazło się na w/w koncie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby  prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis z KRS (dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku, gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przez uczestnika, który przetarg wygrał. Osobom, które przetarg przegrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Starosta Wałecki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu, wówczas ogłoszenie o odwołaniu z podaniem przyczyny nastąpi w taki sam sposób jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Wałczu przy ul. Okulickiego 15, pokój nr 11 w godzinach 800-1500 (tel. 67 387-25-40).