Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 646

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 663
PODGiK Wałcz - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | Strona 2

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Starostwo Powiatowe w Wałczu

INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO o realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Wałeckiego wraz z przeliczeniem baz BDOT500 i GESUT

Starosta Wałecki informuje, że w dniach od 07.08.2023 r. do 11.08.2023 r.  będzie prowadzona aktualizacja baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu. W związku z tym będą wstrzymane wszelkie operacje na bazie danych dotyczące części graficznej zasobu jak i obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie dostępu do Portalu Geodety.

Obsługa wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona na bieżąco.

Szczegółowych informacji w zakresie obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w w/w terminie udzielają pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu tel. 67 387 56 80.

Aktualizacja baz danych wykonywana jest w ramach realizacji umowy nr IZ.273.29.2022 z dnia 26 września 2022 r.

Zmiana godzin obsługi Interesantów

Informujemy, że od dnia 2 maja 2023 r. obsługa Interesantów będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
„GEOMAR” Mariusz Lipiński
ul. Wojska Polskiego 2-6
78-600 Wałcz
tel. 502 665 503
ID 6640.91.2023

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.02.2023 r. w miejscowości Przybkowo zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio
w EGiB, określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 33/5, obręb Przybkowo, gmina Wałcz, sąsiadującej z działkami 56, 51.
Miejsce spotkania: działka drogowa nr 56, przy granicy z działkami 33/5, 51.
Godzina spotkania: 13:20
W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach
w charakterze strony.
Geodeta Uprawniony
Upr. Nr 18549
mgr inż. Mariusz Lipiński

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z dokumentami
potwierdzającymi ich tożsamości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub
wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne).
W imieniu właściciela nieruchomości może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem na piśmie. Z ww.
czynności sporządzony zostanie protokół.

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „GEOMAR” Mariusz Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6 78-600 Wałcz Tel. 502 665 503 ID: 6640.932.2022 Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2022 r. w Witankowie zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB, określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: • 8218/4 (obręb Witankowo, gmina Wałcz), sąsiadującej z działkami 24, 25/1, 25/2, 49. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11:00 na drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 49, przy granicy z działką 8218/4, 25/1. POUCZENIE Strony proszone są o przybycie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. Geodeta Uprawniony Upr. Nr 18549 mgr inż. Mariusz Lipiński


Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „GEOMAR” Mariusz Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6 78-600 Wałcz Tel. 502 665 503 ID: 6640.933.2022 Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2022 r. w Zdbicach zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB, określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1/25 (obręb Zdbice, gmina Wałcz), sąsiadującej z działkami 1/50, 1/52, 28/1, 96/1, 96/2, 97, 116, 8107, 8108/1, 8108/2. • Spotkanie z właścicielami działek sąsiednich nr 1/52, 1/50, 96/1, 96/2 odbędzie się o godzinie 13:00 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/25, przy granicy z działką 96/1. • Spotkanie z właścicielami działek sąsiednich nr 97, 116, 8107, 8108/1 odbędzie się o godzinie 13:30 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/25, przy granicy z działką 96/2, 97. • Spotkanie z właścicielami działek sąsiednich nr 28/1, 8108/2 odbędzie się o godzinie 14:30 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/25, przy granicy z działką 8108/1, 28/1. POUCZENIE Strony proszone są o przybycie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. Geodeta Uprawniony Upr. Nr 18549 mgr inż. Mariusz Lipiński

INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO z dnia 01.07.2022 roku o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

Starosta Wałecki informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla jednostki ewidencyjnej: 321701_1 Wałcz – gmina miejska, 321705_2 Wałcz – obszar wiejski ( bez obrębów Chwiram, Górnica, Kłębowiec, Kolno, Różewo, Świętosław, Witankowo), 321702_5 Człopa – obszar wiejski, 321704_5 Tuczno – obszar wiejski, powiatu wałeckiego.

Powiatowa baza danych BDOT500 została utworzona w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 zatytułowanego „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO z dnia 01.07.2022 roku o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a tiret drugie i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz. 879) Starosta Wałecki informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 321701_1 Wałcz – gmina miejska, 321705_2 Wałcz – obszar wiejski ( bez obrębów Górnica, Kłębowiec, Kolno, Świętosław), 321702_4 Człopa – miasto, 321702_5 Człopa – obszar wiejski, 321704_4 – Tuczno – miasto, 321704_5 Tuczno – obszar wiejski, powiatu wałeckiego.

Powiatowa baza danych GESUT została utworzona w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 zatytułowanego „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

Zmiana numerów telefonów

Informujemy, że w dniu 7 grudnia uległa zmianie organizacja numerów telefonicznych w Wydziale. Obecnie możliwy jest bezpośredni kontakt telefoniczny bez potrzeby korzystania z centrali. Nowe numery telefonów dostępne są pod adresem: https://podgik.powiatwalecki.pl/pracownicy/

Informacja Starosty Wałeckiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0026 Lubno, jednostka ewidencyjna 321705_2, Wałcz- Obszar Wiejski.

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych

Zaproszenie do uczestnictwa w procesie wznowienia znaków granicznych (pełna treść do pobrania pod treścią)

Dotyczy działek ewidencyjnych:
– Mielęcin – działki: 8262/7, 8263 z gruntami przyległymi dz. 262/5 i 322
– Mielęcin – działki 8235/5 i 8263 z gruntami przyległymi dz. 235/2, 321/1, 321, 1,235

 

Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Lubno

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późniejszymi zmianami)

 

Starosta  Wałecki

 

informuje, że w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz w pokoju nr 1 (parter), w terminie od 07 lipca 2021 r.
do 27 lipca 2021 r.
w dni robocze, w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów
i budynków obrębu ewidencyjnego Lubno – Gmina Wałcz, Powiat Wałecki, Województwo Zachodniopomorskie.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie dostępny do wglądu po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu – 530 735 152

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zmiana numeru konta

UWAGA

W dniu 2.12.2020r. zmianie uległ numer rachunku bankowego do opłat za materiały uzyskiwane w Wydziale Geodezji.

Nowy numer rachunku:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
I ODDZIAŁ W WAŁCZU
54 1090 1320 0000 0001 4721 7550

Tarcza Antykryzysowa 4.0. Informacje dla geodetów.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadza istotne zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które usprawnią funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

 

 1. usunięcie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem i dopuszczenie 10‑cio dniowego terminu na ich zgłoszenie,
 2. zawieszenie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników w zakresie tyczenia obiektów budowlanych,
 3. możliwość samodzielnego poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów, wytworzonych przez wykonawców prac geodezyjnych, przeznaczonych dla zamawiającego,
 4. wprowadzenie możliwości włączania do operatów elektronicznych samodzielnie poświadczonych, za zgodność z oryginałem, dokumentów sporządzanych papierowo (np. protokoły, ugody i inne),
 5. nałożenie na organy administracji obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych dotyczących:
  1. osnów geodezyjnych,
  2. działek ewidencyjnych i budynków,
  3. ortofotomapy.

 

Ustawa w zakresie zmian do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 24 czerwca 2020 r.

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ.

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ.

Przedmiotem realizacji projektu jest utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego opartego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. System ma na celu rozwój oraz unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także również miedzy jednostkami administracji publicznej usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych. Projekt RIIP WZ realizowany będzie etapowo.

 

Wyszczególniając niezbędny zakres rzeczowy realizacji projektu RIIP WZ to:

 • cyfryzacja, digitalizacja danych o charakterze przestrzennym;
 • budowa systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do danych przestrzennych;
 • dostawa sprzętu teleinformatycznego, umożliwiającego funkcjonowanie systemu RIIP WZ na poszczególnych węzłach tj. Wojewódzkim, Powiatowym.

 

Przewiduje się, że bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu będzie możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności powstałej infrastruktury oraz będzie możliwe korzystanie z wytworzonych w ramach projektu produktów. Koncepcja systemu zakłada budowę modułową umożliwiającą jego stopniową rozbudowę zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, a także dostępnością środków finansowych.

 

O projekcie RIIP WZ

 

Celem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu RIIP WZ ułatwi warunki działania przedsiębiorcom, wpłynie na poprawę jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. W szczególności projekt usprawni funkcjonowanie administracji samorządowej województwa. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne. Wdrożone usługi będą udostępniane różnymi kanałami, niezależnie od miejsca przebywania (wystarczy dostęp do sieci Internet) i wykorzystywanej technologii (sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne). Planowane e-usług będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Planowana inwestycja koncentruje się na utworzeniu nowych usług świadczonych dla obywateli drogą elektroniczną. Użytkownicy systemu RIIP WZ będą posiadali możliwość załatwienia spraw drogą drogę elektroniczną np. związanych z zadaniami realizowanymi przez poszczególne wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także skorzystania z usług w innych dziedzinach, które będą dostępne w systemie. System RIIP WZ przewiduje również poprawę funkcjonalności, podniesienia stopnia dojrzałości usług realizowanych z dziedziny Geodezji i Kartografii na poziomie województwa i powiatów. System RIIP WZ przeznaczony będzie dla jak najszerszego grona odbiorców w tym dla osób niepełnosprawnych poprzez uwzględnienie rekomendacji WCAG 2.0, przynajmniej na poziomie AA. Uwzględniając różne potrzeby użytkowników RIIP WZ w tym osoby z różnymi niepełno sprawnościami system będzie posiadał funkcjonalność umożliwiającą powiększanie tekstu, zmianę czcionki, grafiki tekstowe o różnym kontraście. Realizowane w ramach systemu RIIP WZ usługi wewnątrzadministracyjne przyczynią się do usprawnienia załatwienia spraw administracyjnych poprzez szybszy dostęp do informacji niezbędnych do podjęcia stosownej decyzji bądź realizacji usługi. Wiąże się to z lepszą jakością oraz szybszą obsługą interesantów korzystających z usług świadczonych przez administrację publiczną. System RIIP WZ będzie w pełni interoperacyjny, w założeniu interfejsy będą funkcjonować w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości implementacji.

 

Partnerzy projektu RIIP WZ

 

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest przedsięwzięciem realizowanym na podstawie zawartej umowy w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Partnerzy projektu RIIP WZ:

 1. Województwo Zachodniopomorskie – Partner wiodący
 2. Powiat Białogardzki
 3. Powiat Choszczeński
 4. Powiat Drawski
 5. Powiat Goleniowski
 6. Powiat Gryficki
 7. Powiat Gryfiński
 8. Powiat Kamieński
 9. Powiat Kołobrzeski
 10. Powiat Koszaliński
 11. Powiat Łobeski
 12. Powiat Myśliborski
 13. Powiat Policki
 14. Powiat Pyrzycki
 15. Powiat Sławieński
 16. Powiat Stargardzki
 17. Powiat Szczecinecki
 18. Powiat Świdwiński
 19. Powiat Wałecki
 20. Gmina Miasto Koszalin
 21. Gmina Miasto Szczecin
 22. Gmina Miasto Świnoujście

Finansowanie projektu:

 • Łączna wartość projektu RIIP WZ: 55 876 791,40 zł
 • Dofinansowanie środkami finansowymi EFRR: 47 495 272,68 zł
 • Dofinansowanie środkami finansowymi Budżetu Państwa: 5 587 679,13 zł
 • Środki finansowe stanowiące wkład własny: 2 793 839,59 zł

 

Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

informacja o uruchomieniu e-usług

Dostęp do usług elektronicznych znajduje się pod adresem: https://walecki.webewid.pl

 Do złożenia wniosków wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Aktualizacja serwisów internetowych

W dniu 6 maja nastąpiła aktualizacja serwisów internetowych. Uwagi na temat działania prosimy zgłaszać wyłącznie pod adresem

 

webewid@powiatwalecki.pl

 

w celu przekazania ich twórcom oprogramowania.

Informacja dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora  Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie przepisów

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
 5. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
 6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Informacja o przystąpieniu do modernizacji EGiB w obrębie Lubno

 w obrębie 321705_2.0026 – Lubno (w zakresie ustalenia linii brzegu dla części wód płynących).

Do  wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego, zgodnie z umową Nr IZ 273.5.2017 z dnia 4 października 2017 r., zawartą pomiędzy Starostą Wałeckim a Wykonawcą, została upoważniona firma :

GEO-WYCENA Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości z siedzibą w Lwówku

 

            Pracownicy wymienionych wykonawców prac dokonają na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych gruntów i użytków gruntowych na terenie obrębów Ostrowiec i Lubno.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 520 j.t. ze zmianami) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.