Przystąpienie do modernizacji operatu EGiB na obrębie Chwiram

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 520 j.t. ze zmianami)  oraz § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.   w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2016 r. Nr 1034 j.t. ze zmianami ) Starosta Wałecki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 321705_2 –Wałcz – obszar wiejski

 w obrębie 321705_2.0084 – Chwiram .

 

Do  wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego, zgodnie z umową Nr FN/149/2016 z dnia 12 października 2016 r., zawartą pomiędzy Starostą Wałeckim a Wykonawcą, została upoważniona firma :

 

GEOPARTNER Spółka z o.o. spółka komandytowa ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk

 

            Pracownicy wymienionego wykonawcy prac dokonają na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych gruntów i użytków gruntowych na terenie obrębu Chwiram.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości geodetom wykonującym prace terenowe.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 520 j.t. ze zmianami) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.