Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu