Wejście w życie rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 22 grudnia wejdą w życie dwa rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w  art. 19 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), znowelizowanej ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Akt określa standardy wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Standardy dotyczą prac wykonywanych na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w  art. 19 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), znowelizowanej ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).
Akt określa zakres informacyjny trzech baz danych: zobrazowań lotniczych i satelitarnych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, które stanowią  łącznie bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, tworzoną na podstawie materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.  Rozporządzenie określa specyfikę modelu tych  baz,  zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące ich aktualizacji, sposób i warunki techniczne ich tworzenia oraz  formy i formaty  udostępniania.
Do pobrania [serwer GUGiK]:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571)

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. 263, poz. 1572)