Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „GEOMAR” Mariusz Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6 78-600 Wałcz Tel. 502 665 503 ID: 6640.932.2022 Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2022 r. w Witankowie zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB, określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: • 8218/4 (obręb Witankowo, gmina Wałcz), sąsiadującej z działkami 24, 25/1, 25/2, 49. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11:00 na drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 49, przy granicy z działką 8218/4, 25/1. POUCZENIE Strony proszone są o przybycie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. Geodeta Uprawniony Upr. Nr 18549 mgr inż. Mariusz Lipiński


Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „GEOMAR” Mariusz Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6 78-600 Wałcz Tel. 502 665 503 ID: 6640.933.2022 Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2022 r. w Zdbicach zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB, określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1/25 (obręb Zdbice, gmina Wałcz), sąsiadującej z działkami 1/50, 1/52, 28/1, 96/1, 96/2, 97, 116, 8107, 8108/1, 8108/2. • Spotkanie z właścicielami działek sąsiednich nr 1/52, 1/50, 96/1, 96/2 odbędzie się o godzinie 13:00 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/25, przy granicy z działką 96/1. • Spotkanie z właścicielami działek sąsiednich nr 97, 116, 8107, 8108/1 odbędzie się o godzinie 13:30 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/25, przy granicy z działką 96/2, 97. • Spotkanie z właścicielami działek sąsiednich nr 28/1, 8108/2 odbędzie się o godzinie 14:30 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/25, przy granicy z działką 8108/1, 28/1. POUCZENIE Strony proszone są o przybycie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. Geodeta Uprawniony Upr. Nr 18549 mgr inż. Mariusz Lipiński