ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
„GEOMAR” Mariusz Lipiński
ul. Wojska Polskiego 2-6
78-600 Wałcz
tel. 502 665 503
ID 6640.91.2023

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.02.2023 r. w miejscowości Przybkowo zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio
w EGiB, określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 33/5, obręb Przybkowo, gmina Wałcz, sąsiadującej z działkami 56, 51.
Miejsce spotkania: działka drogowa nr 56, przy granicy z działkami 33/5, 51.
Godzina spotkania: 13:20
W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach
w charakterze strony.
Geodeta Uprawniony
Upr. Nr 18549
mgr inż. Mariusz Lipiński

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z dokumentami
potwierdzającymi ich tożsamości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub
wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne).
W imieniu właściciela nieruchomości może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem na piśmie. Z ww.
czynności sporządzony zostanie protokół.